චම්පිකා අඹුවන්ගල

2020-11-26 18:30:00
    27 ශු - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 28 ශ - උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා 29 රි - උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා 30 ච - උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා 01 කු - උදේ 09.22- සිට උදේ 09.36 දක්වා 02 බු...
2020-11-19 18:30:00
නොවැම්බර් 20 දා සිට 26 දක්වා20 ශු - උදේ 06.58 - උදේ 07.08 දක්වා21 ශ - දහවල් 11.56 සිට දහවල් 12.26 දක්වා22 රි – උදේ 07.33 සිට උදේ 07.59 දක්වා23 ච - උදේ 09.57 සිට උදේ 10.27 දක්වා24 කු – උදේ 09.09 සිට උදේ 09.28 දක්වා25 බු - උදේ 08.29 සිට උදේ...
2020-11-12 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, වම්පය පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.13 ශු උදේ 06.58 සිට උදේ 07.08 දක්වා14 ශ දහවල් 01.25 සිට දහවල් 01.55 දක්වා15 ර උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27...
2020-11-05 18:30:00
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පස පෙරට තබා ද සුබ කටයුතු ආරම්භය සුබයි.06ශු - උදේ 6.58 සිට උදේ 7.08 දක්වා07ශ - උදේ 5.57 සිට උදේ 6.27 දක්වා08රි - උදේ 9.09 සිට උදේ 9.28 දක්වා09ච - උදේ...
2020-10-29 18:30:00
(ඔක්තෝබර් 30 සිකුරාදා සිට නොවැම්බර් 05 දක්වා) ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම් පය පෙරට තබා සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.  30 ශු - උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා...
2020-10-29 18:30:00
(ඔක්තෝබර් 30 සිකුරාදා සිට නොවැම්බර් 05 දක්වා) ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම් පය පෙරට තබා සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ.  30 ශු - උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා...