ගුණවතී එදිරිසිංහ අමිතිරිගල සටහන් සාකච්ඡාව යටියන්තොට කුමාරසිංහ ගුණදාස

2020-10-22 18:30:00
නිරෝගී ජන සමාජයක උරුමයේ මුල් පුරුක් අප නිරෝගි දරු දැරියන් ය. එනිසා ඔවුන් කායික මානසික රෝගවලින් ප්‍රවේශම් කරගත යුතුය. රටක ප්‍රධානතම සම්පත ඔවුන්ය.ඔවුන්ගේ කායිකව වෙනස්වීමත් සමඟ ඔවුනට මුහුණ දීමට සිදුවන කායික ගැටලුවලට නිසි විසඳුමක් සොයා ගැනීමට...