එම්.ජී.යූ. රාජපක්ෂ

2020-10-15 18:30:00
ඕනෑම ජන්ම කේන්ද්‍රයක ධර්ම ස්ථානය හා කර්ම ස්ථානය වන නවවැන්න හා දසවැන්න අධිපතියන් යම් භාවයක එක්ව යෝගවීමෙන් හෝ එම අධිපතීන් ස්ථාන මාරු කර ගැනීමෙන් ධර්ම කර්මාධිපති නම් රාජ යෝගය උදා කරයි. මෙම රාජ යෝගය ජන්මියාට උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබාදීමට නියමිත...
2020-10-08 18:30:00
2020 අප්‍රේල් මස 14 වෙනි දිනෙන් උදා  වූ 1942 ශක වර්ෂයේ බුධ, ගුරු, සිකුරු යන ග්‍රහයින් තිදෙනාගේ ග්‍රහ චාරය අනුව, මෙම ග්‍රහයින් තිදෙනා යම් කේන්ද්‍රයක 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 යන භාවයක ස්ථානගතවීමෙන් යෙදෙන සරසවි යෝගය අප්‍රේල් මස සිට දෙසැම්බර්...
2020-10-01 18:30:00
ශක වර්ෂ 1942 තුලා රවිය උදාවන්නේ අධි වප් අමාවක දා සඳු තුලා රාශියට පැමිණ පැය 5 මිනිත්තු 39 කට පසු රවිද එම රාශියට පැමිණීමෙනි. ඒ අනුව 2020 ඔක්තෝබර් මස 17 වෙනි දින 07.05 පැයට තුලා රාශි ගතවන හිරු නොවැම්බර් 10 වෙනි දින 06.54 පැය දක්වා එහි ගෝචර වේ...
2020-10-01 18:30:00
පසුගිය මාස කිහිපයේදීම එක් එක් රාශිවල ද්විග්‍රහ සංයෝග ත්‍රිග්‍රහ සංයෝග වශයෙන් ලැගුම්ගත් සූර්යය ග්‍රහ මණ්ඩලය ඔක්තෝම්බර් මාසය ආරම්භ වෙද්දී සිංහ රාශියේ සිට ඉදිරි තාරකා රාශි පුරා පහත සඳහන් පරිදි එක් පෙළට ගෝචර වෙමින් පවතී. ඒ අනුව සිංහයේ...
2020-07-16 18:30:00
හිරු සඳු ග්‍රහලෝක පද්ධතියේ අපට නිතර වැඩියෙන් පෙනෙන ආකාශ වස්තුවලින් දෙකක් වන අතර, මෙම වස්තූන් දෙකට ගරුත්වයෙන් සැළකීම හා ඇදහීම ආරම්භ වූයේ මෑත කාලීනව නොවේ. මිනිසා මිනිසෙකු වී නක්ෂත්‍රය, ආගම ඇදහීම, තාරකා විද්‍යාව වැනි සුභාවිත අධ්‍යයන්හි...