ආචාර්ය සිරිපාල මාදුවගේ

2020-11-26 18:30:00
ස්ත්‍රියක හෝ වේවා පුරුෂයෙකු හෝ වේවා ගමනේ විලාසය ඇයගේ ද ඔහුගේ ද චරිතය කියාපාන කදිම සාධකයකි.සමහර කාන්තාවන් ගමන් කරන ආකාරය බලන විට ඉතා අශෝභනය. මුළු ඇඟම නටව නටවා, අත්පද්ද පද්දා යන ස්ත්‍රියක දෙස බැලීමට පි‍්‍රය ස්වභාවයක් නැත.විශාඛාවන්ගේ චරිතය...
2020-10-22 18:30:00
විෂ දෙවර්ගයකි. ස්ථාවර හා ජංගම යනුවෙනි. මුල්, කොළ, සුඹුළු ඇට, මල්, ලොඳ ආදිය ස්ථාවර විෂ වෙයි. මීට බාහිර සර්ප, මී, කූඩලු ආදීන්ගේ විෂ ජංගම විෂ වේ.ථාවරං ජංගම ද්වෙති විසං ද්විවිධ මුච්චතෙපඨමං මුල පත්තාදි පරං සප්පාදි සම්භවං” යි ඒ සඳහන්ය.නාගයින්ට...