ආචාර්ය පියසේන රතුවිතාන

2020-09-17 18:30:00
අශ්ව යෝනි – පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේදී භාවිත වවන යෝනි නාමයකි. අස්විද නැකත හිමි අයට මෙම යෝනිය යෙදේ. අශ්ලේෂ – අස්ලිස නැකත සඳහා යෙදෙන සංස්කෘත නාමයකි. අශ්විනි – අස්විද නැකත අශ්විනි කුමාර – අස්විද නැකතට හිමි දෙවියාය අශුභ කරණ –...
2020-09-10 18:30:00
අභිජිත් මුහුර්තිය – සියලු දෝෂයන්ගෙන් මිදුණු නැකතයි. ඉගැනීමට, නගර නිර්මාණයට , දේව රූප නිර්මාණයට සුදුසුය. දිවා කාලයේ 11-12 අතර උදා වේ. විනාඩි 48 ක කාලයක් පවතී. අභිජිත් ලග්නය – ඉර උදාවෙන් පසුව උදාවන සිව්වැනි ලග්නයයි අභිධානය – තමා...