කොහිල ගුණ

නොවැම්බර් 6, 2020

ඇත දෙවගයක් අල සහ වැල් කොහිල කියා

දෙවගෙම කෑ හැකිය දලුටික රසට උයා

කට මත ගතිය ඉන් නතරව සුවය සොයා

මල බද්ධය කියන රෝගය පහව ගියා

 

කටු ඇති උනත් මෙහි අලවල ඇති ගුණය

වස විෂ නොමැති හින්දා හරි අපමණය

මැල්ලුම වෑන්ජන දෙක ගත සිත පණය

වැවුණේ කොහිල අර්ශස් ලෙඩුනගෙ පිනය

ඉඳහිට හරි කන්න මෙය දිව ඔසුවක්ය

වෙන්නෙ එයින් කිරිපණුවන් නැසුමක් ය.

අල කොළ දලු තුනම හොඳ රස පිසුමක්ය

කන බත් පතට හැමටම පිරි මැසුමක්ය

 

මඩ තුළ හැදුණමුත් රස ගුණ තිබෙති අලේ

දලු ටික උයා මැල්ලුම කෑ හැකිය කොළේ

කන හැම දෙනාගෙම ලේ පිරිසුදුව දිලේ

මෙය හට තිබේ ලෙඩ සුවපත් කරන බලේ

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.