දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

ඔක්තෝබර් 09 දා සිට ඔක්තෝබර් 15 දක්වා
ඔක්තෝබර් 9, 2020

09 ශු උදේ 08.27 සිට උදේ 08.45 දක්වා 

10 ශ උදේ 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා 

11 ර උදේ 07.33 සිට උදේ 07.57 දක්වා 

12 ච උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා 

13 කු දහවල් 01.27 සිට දහවල් 01.57 දක්වා 

14 බු උදේ 09.57 සිට උදේ 10.27 දක්වා 

15 ගු උදේ 07.33 සිට උදේ 07.57 දක්වා 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.