දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

අගෝස්තු 28 සිකුරාදා සිට සැප්තැම්බර් 03 දක්වා
අගෝස්තු 28, 2020

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා , දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබාද. ඔබට සුබ කාර්යයන් ආරම්භයට සුදුසු වේ. 

28 ශු උදේ 07.06 සිට උදේ 07.16 දක්වා 

29 ශ උදේ 07.40 සිට උදේ 08.08 දක්වා 

30 ර උදේ 09.16 සිට උදේ 09.40 දක්වා 

31 ච උදේ 10.10 සිට උදේ 10.41 දක්වා 

01 කු උදේ 09.12 සිට උදේ 09.34 දක්වා 

02 බු දහවල් 10.05 සිට දහවල් 10.36 දක්වා 

03 ගු උදේ 06.00 සිට උදේ 6.30 දක්වා

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.