දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

අගෝස්තු 21, 2020

(අගෝස්තු 21 දා සිට 27 දක්වා)

ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම්පය පෙරට තබා ද, ඕනෑම සුබ කාර්යයක් ආරම්භයට සුබදායකයි.

21 ශු - උදේ් 08.36 සිට උදේ 08.46 දක්වා 

22 ශ - සවස 04.52 සිට සවස 05.23 දක්වා 

23 රි - උදේ 06.04 සිට උදේ 06.35 දක්වා 

24 ච - උදේ 10.09 සිට උදේ 10.41 දක්වා 

25 කු - උදේ 09.16 සිට උදේ 09.40 දක්වා 

26 බු - උදේ 08.38  සිට උදේ 08.52 දක්වා 

27 ගු - සවස 03.23 සිට සවස 03.54 දක්වා

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.