ගොවි හා වගා නැකත්

සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් මාස සඳහා
ජූලි 3, 2020

විවාහ / නිවාස මෙන්ම වගා කටයුතු වලට ද ශුභ වේ. සැප්තැම්බර් 04 වැනි ශුක්‍ර දින – උත්‍රපුටුප නැකත – ද්වජ යෝග බලයයි. විසිතුරු මල් වගා හා වෙළඳ කටයුතු වලට ඉතාම භාග්‍ය සම්පන්න වේ. සූ.උ. 6.03 ට වේ. සඳහන් වේලාවේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. සියලු කරුණු වලටම ශුභයි. සර්වතෝභද්‍ර වේ. 

මෙම ආරම්භක කාලය 6.39-6.42 කාලයයි. ශුභ දිශාව ඊශාන දිග බලා වේ. 

සීහුම් – අස්විද, මා, මුල – මෛත්‍රී, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල, සාධක, මුවසිරස, සිත, දෙනට – ක්ෂේම, පුනාවස, විසා, පුවපුටුප – සම්පත්, අස්ලිස, දෙට, රේවතී – ප.මෛත්‍රී වේ.

 සැප්තැම්බර් 05 ශනි දින – රේවතී, ධාතෘ යෝග බලය සූ.උ. 6.03 ට වේ. දවස පුරා පවතී. හානි අවම කරයි. ඒ අනුව පෙ.ව. 6.20-6.27 දක්වා කාලය ගත හැකි බලය ඇත.  බලවෘද්ධියමත් ආරම්භක කාලයකි. ශුභ දිශාව උතුරු දිශාව වේ. 

සීහුම් 

අස්විද, මා, මුල – ප.මෛත්‍රී, බෙරණ, පුවපල්, පුවසල – මෛත්‍රී, රෙහෙණ, හත, සුවන – සාධක , අද, සා, සියාවස – ක්ෂේම , පුෂ, අනුර, උත්‍රපුටුප, සම්පත් වේ. 

සැප්තැම්බර් 06 ඉරු දින – අස්විද, ආනන්ද යෝගය, පොල්, පුවක්, කෘෂි වගා සඳහා යහපත් දිනයකි. ඇස්වහ – කටවහ දෝෂ භංග බලය යෙදේ. සූ. උ. 6.03 ටයි. වගා ආරම්භයට පෙ.ව. 10.51- 10.53 ද 11.04- 11.07 කාලය බලවෘද්ධි වේ. ශුභ දිශාව –ඊශාන දිග බලා වේ. 

සීහුම් – බෙරණ,පුවපල්, පුවසල – ප. මෛත්‍රී, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල –මෛත්‍රී, මුවසිරස, සිත, දෙනට –සාධක ,පුනාවස, විසා, පුවපුටුප – ක්ෂේම, අස්ලිස, දෙට, රේවතී – සම්පත් වේ. 

 

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.