සෙත් කවිය

ඔක්තෝබර් 23, 2020
සසි රුවින බැති සිත දරණ රුති වඩන තිලොවග සමිඳු සර  ණින
රිසි ලෙසින ලොව රකින ලද සිව් වරම්  දෙව් බලමහිම ලැබ  ගෙන
කිසි දුකක් කණගාටුවක් නැති විලස  පොදු දන සුරැක මතු    දින
නිසි අයුරු රුදු කොරෝනා රෝගයෙන් තොර සුව බිමක් කළ  මැන 
 
 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.