වාස්තු විද්‍යා ලිපිය 07

ඔක්තෝබර් 11, 2019

ද්වාරකරණය හෙවත් උළුවහු තැබීම

ප්‍රධාන දොර තබන ආකාරය අනුව ගෘහයන් සොළොසක් ඇති බව.

ධ්‍රැවධන්‍යෙ ජයනනෙලු බර කාන්ත මනෝරමං

සුමුඛ දුර්මුඛො ග්‍රංච රිපුදං වික්කදං නාශං

චාක්‍රා නන්දං විපුල විජයාඛ්‍යං සපාත්

යන්නෙන් දක්වා ඇත.එනම් ධ්‍රැවය, ධාන්‍යය, ජය දුර්මුඛ, බර, ක්‍රාන්ත, මනොරාමා, නන්ද රිපුද, නාශ, උග්‍ර විකද, ආක්‍රාන්ට, සුමුඛ, විපුල, විජය යනුයි. එම ගෘහයන්ගේ සුබ අසුබ අද විමසා බලමු.

ධ්‍රැව වර්ගය

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා මෙවර කලාපය බලන්න (සිකුරාදා) >>>

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.